تصاویری از چند ساعت قبل از پرتاب بمب اتم بر روی هیروشیما