راه های عشايری ماسال نيازمند توسعه و توجه بیشتر است