همايش ايران، كار، همدلی و آينده در قزوين برگزار می شود