اهتمام شهرداری برای ارتقای سطح آگاهی کارگران از قوانین کار و بیمه