مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه از طریق تبلیغ مفاهیم قرآنی امکان‌پذیر است