شهربازی ابن سینای البرز به دلیل استاندارد نبودن پلمب شد