یک مسئول:67کیلومتر از راه های مواصلاتی فیروزکوه ایمن سازی شد