انجام وظایف دینی و انسانی مانع وقوع حوادث طبیعی می‌شود