یک گزارش ناراحت کننده: غرفه ایران در جشنواره کَن که میلیون ها تومان هزینه برداشته، خالی خالی است!