نخستین مدال جهانی زنان تکواندوی ایران به نام کیمیا علیزاده رقم خورد