۱۰۰ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی در خراسان جنوبی خریداری شد