فعال آمریکایی:ماموریت کشتی ایرانی، تسکین درد و رنج های یمنی هاست