رسانه از رازداري روابط عمومي ها به عنوان گزک استفاده مي کند