انفجار منزل مسکونی در زاهدان یک نفر را به کام مرگ فرستاد