گودرزی: اگر حقی از تیمی ضایع شده باشد، استیفا می‌شود