کارگران لوله و نورد صفا علی‌رغم تعطیلی در کارخانه حاضر شدند