دادرس: حکم اولیه در خصوص بازیکن متخلف راه‌آهن را کمیته‌های انضباطی و اخلاق صادر می‌کنند