اعتراض در «ریودوژانیرو» به قتل دو نفر در درگیری قاچاقچیان