مترو سوارها و اتوبوس‌سوارها نباید هزینه پورشه‌سوارها رابپردازند