عده ای حقایق را می بینند اما باز هم چشم شان به غرب است/ قوه قضاییه با هر فتنه اقتصادی و اجتماعی شدیداً