جوانمردی: در مسابقات مقدماتی ترکیه رکورد اینچئون را شکستم