همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می شود