بهره مندی ازخلاقیت ها از اولویت برنامه های مخابرات مازندران اعلام شد