۸۰ درصد گاز مصرفی استان زنجان در بخش خانگی مصرف می شود