فعال آمریکایی:ماموریت کشتی ایرانی، تکسین درد و رنج های یمنی هاست