طلب ۶ میلیارد تومانی ادارات به شهرداری قائمشهر پرداخت شد