زادكرمی در سمت مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه شهید چمران اهواز ابقاء شد