دانشکده مخابرات نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود/ مخابرات از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار دیگ