وقتی عادل، یک استان را ناامید کرد/ فردا شب شرمنده نشوی استاد