نوری‌همدانی: مساجد از وظیفه اصلی خود فاصله گرفته‌اند