امیدوارم تراکتور با هوادارانش در سال های آینده قهرمان شود | یعنی چه که قهرمان عوض شود؟ | برای هیچ کسی د