سهم اکو از تجارت جهاني متناسب با وسعت جغرافيايي آن نيست