هیچ دانش‌آموز افغانستانی،از تحصیل بازنماند؛حتی غیرقانونی