معاون امور تعاون: سال گذشته 88 هزار فرصت شغلی در بخش تعاون ایجاد شد