استخدام اپراتور کامپیوتر در یک آژانس هواپیمایی واقع در استان خراسان رضوی