تجاور آل سعود به مردم مظلوم یمن، نقض آشکار مبانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است