پیشرفت واقعی امت اسلامی در گرو پیروی از پیامبر اکرم است