باخت تراکتور واقعی نبود/ نتیجه بازی را نمی توان تغییر داد اما مسئولان باید پاسخگو باشند