8 نوازنده جدید به مجموعه ارکستر سمفونیک اضافه شدند