بلاتر: با هر گونه تغییر و تحول مخالفم/ اکنون در برترین دوران تاریخ مدیریت فوتبال جهان هستیم