ساختن یک دست ارزشمند تر از قوی کردن یک دست است/تصاویر