پليس با کاستن از آرامش خود براي ارتقاي امنيت در تلاش است