هر گونه ورود به مسائل حاکمیتی در پروتکل الحاقی نیازمند مصوبه مجلس است