ساماندهی مردم در تیم‌های اضطراری برای بحرانها با محوریت بسیج پزشکی