موضع گیری غلط برخی سیاسیون مشکلات امنیتی و سیاسی ایجاد می‌کند