تقدیر وزیر ارتباطات از کارمندان وزارتخانه به مناسبت روز روابط عمومی / عکس: محمدعلی گل خواه