پژوهشگر هلندی: پژوهش های علمی در شناسایی آثار دوره اسلامی، اندک است