حمایت بورس از تقاضای ورود شرکت های سهامی به بازار سرمایه / تا پایان خردادماه عرضه اولیه انجام نمی شود