شاهرودی: برخلاف آنچه گفته می‌شد پرسپولیس بد بسته نشده بود