مهدوی:جلسات برای هماهنگی است، نه خروج پتروشیمی‌ها از بورس